Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja


OPĆI UVJETI POSLOVANJA
FABEK NEKRETNINE d.o.o za promet nekretnina
10 290 Zaprešić, Bana Josipa Jelačića 46

 

I.

Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima

 

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

1. Posrednik u prometu nekretnina

je Fabek nekretnine d.o.o za promet nekretnina iz Zaprešića, bana Josipa Jelačića 46,
OIB: 09316165960, koje trgovačko društvo ispunjava uvjete za
obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu
nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).

2. Agent posredovanja u prometu nekretnina

fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata
posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu:
Agent).

3. Posredovanje u prometu nekretnina

radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču
povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova
kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

4. Nalogodavac

je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa
pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,
najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu:
Nalogodavac).

5. Treća osoba

je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem
radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem
tekstu: Treća osoba).

 

II.

Ponuda

 

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od
vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim
u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

 

III.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

 

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se
Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi
pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga
prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti
određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude
sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je
sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora i može se
sporazumom stranaka više puta produžiti.

 

IV.

Prestanak ugovora o posredovanju

 

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je
sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje
od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito
ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora
Nalogodavac sklopi pravni
posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju,
dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

 

V.

Isključivo posredovanje

 

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao
neće angažirati nijednoga drugog posrednika.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo
Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio
dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i
moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani
posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno
upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog
stavka.
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na
koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom
bilo koje od ugovornih strana.
U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u
prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je
inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora
o isključivom posredovanju
Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka
Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

 

VI.

Obveze Posrednika

 

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o
najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga
posla,

2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo
na predmetnoj nekretnini,

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na
odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju
u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na
posebne, unaprijed iskazane troškove,

5. omogućiti pregled nekretnina,

6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to
posebno obvezao,

7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao
poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili
s poslom za koji posreduje,

8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta
u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su
mu poznate ili mu moraju biti poznate,

10. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma (NN 87/08).

Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca – kupca
nekretnine, izvršiti i sljedeće:

1. u suradnji s pružateljem usluga pravne pomoći izvršiti prijenos vlasništva u
zemljišnim knjigama;

2. kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju
Nalogodavca kao novog korisnika usluga;

3. dostaviti dokumentaciju nadležnoj Poreznoj upravi radi razreza poreza na promet
nekretnina.

 

VII.

Obveza Nalogodavca

 

Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i
predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid
lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet
ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,

2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti
posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga
posla razgledanje nekretnine,

4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno
uključuje opis nekretnine i cijenu,

5. nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,

6. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene
troškove posredovanja,

7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za
koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na
nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom
osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku
odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve
troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od
ugovorene Naknade.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne
podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

 

VIII.

Posrednička naknada

 

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč.
VI. Općih uvjeta.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva
Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 350,00 kn.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva
Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku
naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se
Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je
predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela
ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac
se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku jednokratno ili u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se
Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je
predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene
kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje
naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na
dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s
nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za
posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s
nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom
je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od
ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati
naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o
posredovanju.
Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao
Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za
koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet
kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
– neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
– organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za
sklapanje pravnog posla,
– Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu
Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene
nekretnine.
Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u
slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica
posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je
Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene
Naknade.
Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj
Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je
Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski
zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi
posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

 

IX.

Završne odredbe

 

Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o
posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 2. siječnja 2013. godine.

 

U Zaprešiću, 2. siječnja. 2013. godine.